CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Zarządzenie NR 29_2021

ZARZĄDZENIE

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 29/2021

 

Dyrektora Centrum  Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA  w  Gdańsku

z dnia 11 października 2021 r.

 

w sprawie korekty Schematu Organizacyjnego

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku

 

§ 1

Wprowadzam nowy „Schemat organizacyjny”, który w formie graficznej   stanowi załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.

§ 2

Traci moc „Schemat organizacyjny” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2021 z dn. 13 września 2021 r.

  1. Likwiduje się stanowisko w Dziale Edukacji : „Zastępca Kierownika – Koordynator ds. Dostępności ”
  2. Tworzy się stanowisko w Dziale Edukacji : „Koordynator ds. Dostępności”

 

§ 3

Zobowiązuję Kierowników Działów do poinformowania podległych im Pracowników o treści nin. zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję p. Hannę Pieniążek do zamieszczenia zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie 1 listopada 2021 roku.

 

Otrzymują do wiadomości drogą elektroniczną :

  1. p. Tymoteusz Skiba – Zastępca Dyrektora
  2. p. Dorota Sadowska – Główny Księgowy.
  3. Kierownicy Działów