CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Zarządzenie nr 23/2019 - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

ZARZĄDZENIE NR 23/2019

Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku z dnia 27.10.2016 r. (stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/841/16 Rady Miasta Gdańska z 27.10.2016 roku) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonanie zmian Regulaminu Organizacyjnego i Schematu organizacyjnego, będącego graficzną prezentacją struktury organizacyjnej Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, który stanowi załącznik nr 1 do nin. zarządzenia poprzez zastąpienie treści regulaminu organizacyjnego z dnia 01.09.2014 r. wraz z późn. zm. nową treścią w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Dyrektora CSW ŁAŹNIA Nr 20/2014 z dnia 1 września 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.

§ 3.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Kadr i Administracji do zapoznania wszystkich Pracowników Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA z treścią nin. zarządzenia i przesłania jego treści drogą elektroniczną oraz zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019 roku.

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej
Jadwiga Charzyńska

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2019

 1. DYREKTOR /DN/:
  1. ZASTĘPCA DYREKTORA /ZD/:
   1. DZIAŁ SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ /DSPP/:
    1. Kierownik działu sztuki w przestrzeni publicznej
     1. Kurator
   2. DZIAŁ EDUKACJI /DE/:
    1. Kierownik działu edukacji:
     1. Zastępca kierownika - kurator
     2. Koordynator ds. Dostępności
     3. Kurator ds. edukacji
     4. Kurator ds. filmu
   3. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY /DAT/:
    1. Kierownik działu administracyjno-technicznego
     1. Specjaliści ds. technicznych
 2. DZIAŁ WYSTAW /DW/:
  1. Kierownik działu wystaw:
   1. Zastępca kierownika - kurator
   2. Kurator dr. rezydencji artystycznych
   3. Asystent Kuratora
   4. Asystent Kuratora
   5. Kurator ds. Rezydencji Badawczych oraz Kuratorskich
   6. Asystent Kuratora ds. Archiwum Art+Science Meeting
   7. Asystent Kuratora ds. Zadań Art+Science Meeting
   8. Gł. spec. ds. archiwizacji, obsługi wizualnej wystaw  i strony internetowej
 3. DZIAŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI /DKP/:
  1. Kierownik działu komunikacji i promocji:
   1. Specjalista ds. komunikacji i wydawniczych
   2. Specjalista ds. promocji edukacji
   3. Specjalista ds. dystrybucji wydawnictw i promocji
 4. Samodzielne stanowisko obsługi sekretariatu /OS/

 5. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji /ZP/

 6. DZIAŁ FINANSÓW I KADR /DFK/:
  1. Główny Księgowy:
   1. Główny specjalista ds.  finansowych
   2. Specjalista ds. rozliczeń projektów
   3. Specjalista ds. finansowych - kasjer
   4. Specjalista ds. kadr i administracji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2019