CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Zarządzenie nr 23/2019

ZARZĄDZENIE NR 23/2019

Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku z dnia 27.10.2016 r. (stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/841/16 Rady Miasta Gdańska z 27.10.2016 roku) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dokonanie zmian Regulaminu Organizacyjnego i Schematu organizacyjnego, będącego graficzną prezentacją struktury organizacyjnej Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, który stanowi załącznik nr 1 do nin. zarządzenia poprzez zastąpienie treści regulaminu organizacyjnego z dnia 01.09.2014 r. wraz z późn. zm. nową treścią w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Dyrektora CSW ŁAŹNIA Nr 20/2014 z dnia 1 września 2014 r. wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.

§ 3.

Zobowiązuję Specjalistę ds. Kadr i Administracji do zapoznania wszystkich Pracowników Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA z treścią nin. zarządzenia i przesłania jego treści drogą elektroniczną oraz zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019 roku.

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej
Jadwiga Charzyńska