CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Ceny biletów - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

CENY BILETÓW - CSW ŁAŹNIA 1 na Dolnym Mieście:

Ceny biletów wstępu na wystawy w ŁAŹNIA 1:
 
 
1,00 zł Bilet normalny
 
 
ze względu na remont sala ekspozycyjna na drugim piętrze jest niedostępna,
na wystawy prezentowane na pierwszym piętrze obowiązuje promocyjna cena 1 zł
 
 

Wstęp nieodpłatny do odwołania — dla osób przybyłych z Ukrainy. Bilet dostępny w kasie na podstawie dokumentu potwierdzającego przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Dniem wolnym od opłaty dla wszystkich zwiedzających jest środa.

CENY BILETÓW - CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie:

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Ceny biletów obowiązujące w KinoPorcie:
Bilet normalny: 15 zł
Bilet ulgowy: 12 zł
Bilet promocyjny: 10 zł

Bilet promocyjny przysługuje:

 • na seanse w ramach cyklu Siła Dokumentu, Kino Wolność, KinoPasja
 • seanse oznaczone dopiskiem KINO RODZINNE oraz za okazaniem Karty Dużej Rodziny w kasie kina
 • seanse odbywające się w czwartki
 • mieszkańcom Nowego Portu za okazaniem potwierdzenia miejsca zamieszkania
 • seniorom powyżej sześćdziesiątego roku życia
 • osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami będącymi obywatelami Polski
 • Akceptujemy Kartę Turysty „Gdańsk - Sopot - Gdynia – Plus” (obowiązuje bilet ulgowy) - CSW Łaźnia jest partnerem Karty do Kultury.

Ulgi i Zwolnienia z Opłat

Ulgę w opłacie oraz zwolnienie za wstęp do regulują przepisy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (wyłączając dzień wolny od opłat):

 • rezydentom Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z jedną osobą towarzyszącą .Bilety bezpłatne będą wydawane jedynie w przypadku gdy w momencie rozpoczęcia projekcji w kasie pozostaną dostępne bilety na daną projekcję.
 • dzieciom do lat trzech pod opieką rodzica,
 • odznaczonym Orderem Orła białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową: „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
 • wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki „aica”,
 • dziennikarzom posiadającym akredytację gazety, czasopisma lub innego publikatora  o tematyce artystycznej.

Prawo do nabycia biletu ulgowego na Wydarzenia przysługuje za okazaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie, każdej osobie, która:

 • jest uczniem szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej,
 • jest studentem uczelni wyższej,
 • jest doktorantem,
 • jest posiadaczem Karty do Kultury,
 • jest nauczycielem szkoły podstawowej, ponadpodstawowej albo wychowawcą placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, resocjalizacyjnych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • została odznaczona odznaką honorową „Zasłużony działacz Kultury".

ZASADY PROMOCJI

W ramach organizowanych przez „KinoPort” Wydarzeń w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie  przewiduje się możliwość zakupu biletów na Wydarzenia na zasadach promocyjnych:

 1. o objęciu danego Wydarzenia wstępem na zasadach promocyjnych decyduje wyłącznie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.
 2. Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA zobowiązuje się informować o rodzaju promocji obowiązującej w ramach danego Wydarzenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących danego Wydarzenia, w szczególności poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.laznia.pl oraz w promocyjnych materiałach drukowanych.
 3. przewiduje się następujące rodzaje promocji dotyczące cen biletów na Wydarzenia:

Seanse bezpłatne:

 • promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „Seanse bezpłatne” lub „0 zł”,
 • promocją objęte są wyłącznie pojedyncze bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,
 • w ramach promocji wstęp na Wydarzenia jest bezpłatny za okazaniem biletu odebranego w kasie,
 • bilety bezpłatne będą wydawane w kasie kina pół godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia według kryterium kolejności przybycia widzów aż do wyczerpania miejsc.

Seanse bezpłatne na zamówienie:

 • promocja kierowana jest wyłącznie do grup zorganizowanych przez jednostki edukacyjne publiczne lub prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty zorganizowane,
 • w ramach promocji wstęp na Wydarzenia mają wyłącznie członkowie grupy zorganizowanej i jest on dla nich bezpłatny,
 • wydarzenia takie mogą zostać zorganizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na pisemną prośbę osoby uprawnionej do reprezentacji instytucji opiekuńczo-wychowawczej, tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i innych, a także organizacji pozarządowych realizujących program edukacyjny dla dzieci i młodzieży będącej organizatorem grupy. Powyższe stwierdzenia mają zastosowanie z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo do ubiegania się o udzielenie promocji będą miały instytucje z terenu dzielnicy Nowy Port w Gdańsku.
 • prośba powinna być skierowana do Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed Wydarzeniem.
 • szczegółowy termin oraz warunki Wydarzenia w porozumieniu ustalą reprezentant Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, kurator-koordynator programu filmowego wraz osobą uprawnioną do reprezentacji instytucji o której mowa w pkt 2 po uzyskaniu zgody  Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.    

Seanse promocyjne :

 • promocja „10 zł ”
 • promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako odpłatnych kwotą „10 zł”,
 • promocja dotyczy seansów w czwartki,
 • promocja dotyczy osób posiadających aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, orzeczenie o rencie,
 • promocja dotyczy opiekuna osoby, która posiada aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności.

Seanse specjalne:

 • promocja dotyczy Wydarzeń oznaczonych jako „Seanse specjalne” w szczególności takich o charakterze edukacyjnym a także z udziałem twórców filmowych i filmoznawców w tym wydarzenie „KinoPasja”.
 • promocją objęte są wyłącznie bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,
 • w ramach promocji wstęp na Wydarzenia może być:
  • bezpłatny - na zasadach określonych w promocji „Seanse bezpłatne”.
  • częściowo odpłatny -  wstęp wolny od opłat dla osób uprawnionych do    nabycia biletu ulgowego, pozostałe osoby obowiązuje bilet w cenie 10 zł.

Seanse płatne dla zorganizowanych grup:

 • promocja kierowana jest wyłącznie do grup zorganizowanych przez jednostki edukacyjne publiczne lub prywatne, organizacje pozarządowe i inne podmioty zorganizowane,
 • wydarzenia takie mogą zostać zorganizowane przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA na pisemną prośbę osoby uprawnionej do reprezentacji instytucji opiekuńczo-wychowawczej,
 • prośba powinna być skierowana do  biura kina KinoPort w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 drogą e-mailową lub telefoniczną najpóźniej na dwa tygodnie przed Wydarzeniem,
 • szczegółowy termin oraz warunki Wydarzenia zostaną ustalone z przedstawicielem grupy przez reprezentanta kina KinoPort,
 • przez grupę zorganizowaną rozumiemy grupę osób liczącą nie mniej niż 15 osób znajdującą się pod opieką przedstawiciela grupy,
 • grupy liczące do 20-tu osób uprawnione są do nabycia biletów ulgowych,
 • grupy liczące powyżej 20-tu osób uprawnione są do nabycia biletów obowiązujących w ramach promocji „10 zł”,
 • przedstawicielowi grupy przysługuje wstęp bezpłatny.

 Karnet wstępu:

 • promocją objęte są wyłącznie bilety wstępu na Wydarzenia dla osób fizycznych,
 • karnet można nabyć za cenę 90 zł wyłącznie w kasie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie,
 • karnet upoważnia do udziału w dziewięciu Wydarzeniach,
 • czas ważności karnetu to 6 miesięcy licząc od dnia dokonania zakupu karnetu.