CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Zarządzenie nr 19/2021

ZARZĄDZENIE NR 19/2021

ZARZĄDZENIE Nr 19/2021

Dyrektora Centrum  Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA  w  Gdańsku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie korekty Schematu Organizacyjnego Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku

§ 1

Wprowadzam nowy „Schemat organizacyjny”, który w formie graficznej   stanowi załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.

§ 2

Traci moc „Schemat organizacyjny” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/2020 z dn. 22 września 2020 r.

  1. Tworzy się stanowisko w Dziale Administracyjno - Technicznym : „Koordynator ds. Technicznych”

§ 3

Zobowiązuję Kierowników Działów do poinformowania podległych im Pracowników o treści nin. zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję p. Hannę Pieniążek do zamieszczenia zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2021 roku.

 

 

Otrzymują do wiadomości drogą elektroniczną :

1/ p. Dorota Sadowska – Główny Księgowy.

2/ Mirosława Zalewska – Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Administracji

3/ Kierownicy Działów

Zarządzenie nr 19/2021