CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Zarządzenie nr 35/2020 - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie korekty Schematu Organizacyjnego Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku

§ 1

Wprowadzam nowy „Schemat organizacyjny”, który w formie graficznej stanowi załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.

§ 2

Traci moc „Schemat organizacyjny” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2020 z dn. 12 maja 2020 r.:

 1. Likwiduje się stanowisko w Dziale Edukacji: „Koordynator ds. Dostępności”
 2. Tworzy się stanowisko w Dziale Edukacji : „Zastępca Kierownika - Koordynator ds. Dostępności”

§ 3

Zobowiązuję Kierowników Działów do poinformowania podległych im Pracowników o treści nin. zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję p. Hannę Pieniążek do zamieszczenia zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2020 roku.

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Jadwiga Charzyńska


Otrzymują do wiadomości drogą elektroniczną:
1/ p. Dorota Sadowska – Główny Księgowy.
2/ Kierownicy Działów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2020

 1. DYREKTOR /DN/:
  1. ZASTĘPCA DYREKTORA /ZD/:
   1. DZIAŁ SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ /DSPP/:
    1. Kierownik działu sztuki w przestrzeni publicznej
     1. Kurator
   2. DZIAŁ EDUKACJI /DE/:
    1. Kierownik działu edukacji:
     1. Zastępca kierownika - kurator
     2. Zastępca kierownika - koordynator ds. Dostępności
     3. Kurator ds. edukacji
     4. Kurator ds. filmu
   3. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY /DAT/:
    1. Kierownik działu administracyjno-technicznego
     1. Specjalista ds. technicznych
     2. Specjalista ds. technicznych
 2. DZIAŁ WYSTAW /DW/:
  1. Kierownik działu wystaw:
   1. Zastępca kierownika - kurator
   2. Zastępca kierownika - kurator
   3. Asystent Kuratora
   4. Asystent Kuratora
   5. Kurator ds. Rezydencji Badawczych oraz Kuratorskich
   6. Asystent Kuratora ds. Zadań Art+Science Meeting
   7. Gł. spec. ds. archiwizacji, obsługi wizualnej wystaw  i strony internetowej
 3. DZIAŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI /DKP/:
  1. Kierownik działu komunikacji i promocji:
   1. Spec.ds. komunikacji i wydawniczych
   2. Spec. ds. promocji edukacji
   3. Spec.ds. dystrybucji wydawnictw i promocji
   4. Specjalista ds. obsługi czytelni i pokoi gościnnych
 4. Samodzielne stanowisko obsługi sekretariatu /OS/

 5. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji /ZP/

 6. DZIAŁ FINANSÓW I KADR /DFK/:
  1. Główny Księgowy:
   1. Gł. spec. ds.  finansowych
   2. Spec.ds. rozliczeń projektów
   3. Spec. ds. finans.- kasjer
   4. Spec. ds. kadr i administracji

Zarządzenie nr 35/2020