CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Zarządzenie nr 35/2020

ZARZĄDZENIE NR 35/2020

Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie korekty Schematu Organizacyjnego Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku

§ 1

Wprowadzam nowy „Schemat organizacyjny”, który w formie graficznej stanowi załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.

§ 2

Traci moc „Schemat organizacyjny” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/2020 z dn. 12 maja 2020 r.:

  1. Likwiduje się stanowisko w Dziale Edukacji: „Koordynator ds. Dostępności”
  2. Tworzy się stanowisko w Dziale Edukacji : „Zastępca Kierownika - Koordynator ds. Dostępności”

§ 3

Zobowiązuję Kierowników Działów do poinformowania podległych im Pracowników o treści nin. zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję p. Hannę Pieniążek do zamieszczenia zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2020 roku.

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Jadwiga Charzyńska


Otrzymują do wiadomości drogą elektroniczną:
1/ p. Dorota Sadowska – Główny Księgowy.
2/ Kierownicy Działów

Zarządzenie nr 35/2020