CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Zarządzenie nr 22/2021

Zarządzenie nr 22/2021

 

 

Dyrektora Centrum  Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA  w  Gdańsku

z dnia 13 września 2021 r.

 

w sprawie korekty Schematu Organizacyjnego

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku

 

§ 1

Wprowadzam nowy „Schemat organizacyjny”, który w formie graficznej   stanowi załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.

§ 2

Traci moc „Schemat organizacyjny” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2021 z dn. 24 czerwca 2021 r.

  1. Likwiduje się stanowisko w Dziale Komunikacji i Promocji : „Specjalista ds. Komunikacji i Wydawniczych”
  2. Tworzy się stanowisko w Dziale Edukacji : „Kurator ds. Edukacji”

 

§ 3

Zobowiązuję Kierowników Działów do poinformowania podległych im Pracowników o treści nin. zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję p. Hannę Pieniążek do zamieszczenia zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2021 roku.

 

Otrzymują do wiadomości drogą elektroniczną :

  1. p. Tymoteusz Skiba – Zastępca Dyrektora
  2. p. Dorota Sadowska – Główny Księgowy.
  3. Kierownicy Działów