CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Zarządzenie nr 45/2019

ZARZĄDZENIE Nr 45/2019

Dyrektora Centrum  Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie korekty Schematu Organizacyjnego Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku

§ 1

W związku z korektą schematu organizacyjnego, wprowadzam nowy „Schemat organizacyjny” będący graficzną prezentacją struktury organizacyjnej Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku, stanowiący załącznik nr 1 do nin. zarządzenia.

§ 2

Traci moc „Schemat organizacyjny” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2019 z dn. 12.06.2019 r.

§ 3

Zobowiązuję Kierowników Działów do poinformowania podległych im Pracowników z treścią nin. zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuję p. Hannę Pieniążęk do zamieszczenia zarządzenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie 1 grudnia 2019 roku.

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Jadwiga Charzyńska


Otrzymują:
1/ p. Dorota Sadowska – Główny Księgowy.
2/ Kierownicy Działów