CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Regulamin sprzedaży internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

§1. Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane ze sprzedażą
 2. Serwis - prowadzenie przez Administratora sprzedaży Katalogów oraz Biletów w postaci transakcji on-line zorganizowanej na stronie internetowej znajdującej się pod domeną www.laznia.pl
 3. CSW Łaźnia - Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku 80-767 Gdańsk, ul. Jaskółcza 1, NIP: 583-25-52-296, REGON: 191571237, tel.: 0 58 305 40 50, fax: 0 58 305 26 80.
 4. Katalogi - pozycje książkowe, których wydawcą jest CSW Łaźnia, opisane szczegółowo na stronach Serwisu.
 5. Bilet - znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie KINOPORT, możliwy do nabycia lub rezerwacji za pośrednictwem Serwisu Bilet zakupiony poprzez Serwis.
 6. Klient - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
 7. Umowa - umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia, której przedmiotem jest sprzedaż Biletów albo Katalogów.
 8. Zamówienie - zgłoszenie chęci kupna Katalogu albo Biletu na warunkach określonych niniejszym regulaminem oraz ofertą zamieszczoną na stronie Serwisu poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie.

§2. Przepisy ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady rezerwacji i sprzedaży Biletów oraz sprzedaży Katalogów przez CSW Łaźnia za pośrednictwem Serwisu.
 2. Sprzedaż i rezerwacja odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy CSW Łaźnia a Klientem.
 3. Każda osoba składająca Zamówienie lub dokonująca rezerwacji w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Poprzez złożenie zamówienie lub rezerwacji w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript. CSW Łaźnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
 6. CSW Łaźnia dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
 7. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla Klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu.

§3. Zawarcie umowy sprzedaży Katalogów i Biletów

 1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zamówienia znajdującego się w Serwisie poprzez wcześniejsze zrejestrowanie się na stronie http://www.laznia.pl/zarejestruj/.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 12:00  następnego dnia roboczego.
 3. Po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie operatora płatności payu.pl, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
 4. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
 5. CSW Łaźnia zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz odmowy jego realizacji bez podania przyczyny, w szczególności w razie wątpliwości, co do rzetelności zamówienia.
 6. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
 7. Wysyłka Katalogu następuje po otrzymaniu przez CSW Łaźnia ceny katalogu wraz kosztami przesyłki, której zapłaty Klient dokonuje po przekierowaniu na stronę wyboru sposobu płatności.
 8. Po otrzymaniu zamówienia Katalogu wraz ze wskazanymi kosztami przesyłki i otrzymaniu wpłaty na konto PayU, CSW Łaźnia wysyła katalog w terminie 7 dni roboczych z zastrzeżeniem §3 ust. 2
 9. Każda transakcja dokonana za pośrednictwem Serwisu jest potwierdzana paragonem z kasy fiskalnej, a na wniosek Klienta będącego osobą fizyczną, poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka na stronie Serwisu do paragonu wystawiana jest faktura VAT. Transakcja Klienta będącego osobą prawną jest potwierdzana fakturą VAT poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka na stronie Serwisu.

§4. Zmiany w Regulaminie

 1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
 3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§5. Zwrot

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 poz. 1225 z późn.zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych katalogów bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni przy zachowaniu dowodu zakupu i z zastrzeżeniem art.10 ust.1 ustawy, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Klient ma prawo zwrotu zakupionych biletów, jednak nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem seansu na jaki został zakupiony.
 3. Zwrotu katalogu lub biletu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres kinoport@laznia.pl wpisując w tytule maila „ZWROT”.
 4. Katalog należy zwrócić zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem na adres Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk. Koszty przesyłki pokrywa Klient. CSW Łaźnia zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.

§6. Pobieranie Danych

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CSW Łaźnia,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - k.skelnik@laznia.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia tj. PayU oraz CSW Łaźnia,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych ,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

  §7. Ceny

 1. Wszystkie aktualne ceny katalogów i biletów umieszczone są na stronie Serwisu.
 2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.      

§8. Reklamacje

 1. Prawo do zgłoszenia reklamacji przysługuje Klientom, którzy są konsumentami.
 2. Reklamację Klient może złożyć w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres poczty elektronicznej CSW Łaźnia promocja@laznia.pl
 3. W tytule wiadomości należy wpisać słowo „REKLAMACJA” oraz w treści wiadomości zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji.
 4. CSW Łaźnia jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych niezbędnych dla jej rozpatrzenia CSW Łaźnia niezwłocznie wzywa za pomocą poczty elektronicznej Klienta do jej uzupełnienia, a czas określony w punkcie poprzedzającym przedłuża się odpowiednio.
 6. Uprawnienia Klienta z tytułu reklamacji sprzedaży wygasają po roku od dnia sprzedaży, nie mniej Klient, będący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne bądź prawne Katalogów lub Biletów, jeżeli nie zawiadomi CSW Łaźnia o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia.