CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Praca - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

OGŁOSZENIE

o naborze na Asystenta Kuratora w Dziale Wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

 

Termin składania dokumentów: do 20 września 2022

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współpraca z artystami, kuratorami oraz podejmowanie innych działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów wystaw oraz wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej,
 • koordynacja produkcji wystaw sztuki współczesnej
 • nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami wystawienniczymi, środowiskami   artystycznymi, naukowymi oraz wybranymi twórcami sztuki - w celu prezentacji i promocji osiągnięć z dziedziny sztuki współczesnej,
 • współpraca przy przygotowywaniu koncepcji wydawnictw katalogów, informatorów, druków ulotnych,
 • pozyskiwanie środków i sponsorów na realizację projektów.

 

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, historia sztuki lub kulturoznawstwo,
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
 • znajomość MS Office
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Oferujemy:

 1. Pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury.
 2. Zatrudnienie na umowę o pracę.
 3. Wynagrodzenie miesięczne 3800 zł brutto.
 4. Możliwość rozwoju zawodowego.
 5. Pracę w ambitnym i energicznym zespole.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz CV;
 2. Klauzula informacyjna i oświadczenie zgody dla kandydatów do pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres:  kariera@laznia.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do 20 września 2022.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.

Proszę o zapoznanie się z Oświadczeniem zgody i Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy, podpisanie i przesłanie wraz z dokumentami aplikacyjnymi.

 

Gdańsk, dnia ….............................

Oświadczenie zgody kandydata do pracy

Klauzula Zgody:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - dalej RODO)

wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art.

221 § 1 Kodeksu Pracy) zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym lub innych dokumentach

aplikacyjnych:

 dla potrzeb przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przeze mnie

stanowisko*

 na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Centrum Sztuki współczesnej ŁAŹNIA,

ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk.

………………………………………………………………..

(czytelny podpis)

* wyrażenie zgody jest dobrowolne ale stanowi warunek udziału w dalszej rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,

informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA,

ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, NIP: 583-25-52-296, REGON: 191571237.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan(ni)

skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod

następującym adresem poczty elektronicznej: iod@laznia.pl lub pisemnie na adres:

Centrum sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk.

3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia rekrutacji oraz jeśli została wyrażona na to zgoda także przyszłych rekrutacji

prowadzonych przez Administratora - na podstawie:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających

z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r., zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

2

b) w celu podjęcia działań na Pana(ni) żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie

z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) Pana(ni) dane osobowe inne niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy

z dnia 26 czerwca 1974r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie

udzielonej zgody.

4. Pana(ni) dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji, po jego zakończeniu

wszelkie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone w ciągu 90 dni, a w przypadku wyrażenia

zgody na dalsze rekrutacje przez okres 1 roku.

5. Administrator może udostępniać Pana(ni) dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom

współpracującym w procesie rekrutacji, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których

Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym w szczególności

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, serwisowe, kancelariom

prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, operatorom pocztowym, firmom

kurierskim.

6. Posiada Pan(ni) prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c) usunięcia Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej

właśnie podstawie przetwarzał Pana(ni) dane osobowe.

7. Administrator Danych nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego,

ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

8. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.

9. Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pana(ni)

danych osobowych.

10. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne

do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 

Zapoznałem(łam) się

…………………………………………